อานิสงฆ์โลงเย็น

14 ธันวาคม 2020 8:10 น. ไม่มีหมวดหมู่

อานิสงฆ์โลงเย็น เป็นการรวบรวมการทำบุญในรูปแบบต่างๆมารวมกัยเนื่องจากสมัยพุทธกาล ยังไม่มีโลงเย็นเกิดขึ้น จึงยังไม่มีการบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก แต่ในการสร้างโลงเย็นถวายให้กับวัด ก็คงไม่ผิดไปจากอานิสงฆ์การทำสังฆทานรวมกับอานิสงฆ์ถวายดอกไม้ธูปเทียนรวมกับอานิสงฆ์การฟังธรรมรวมกับอานิสงฆ์การเผาศพรวมกับอานิสงฆ์การวัตตาสูตร และ อาจมีอานิสงฆ์อื่นๆด้วย

ที่สำคัญคือ ทุกครั้งที่เสียบปลั๊กโลงเย็น คือ ๑ อานิสงฆ์เหมือน ทุกครั้งที่ถวายดอกไม้ธูปเทียน

ที่สำคัญคือ ทุกครั้งที่เสียบปลั๊กโลงเย็น คือ ๑ อานิสงฆ์เหมือน ทุกครั้งที่สร้างอานิสงฆ์การฟังธรรม

ที่สำคัญคือ ทุกครั้งที่เสียบปลั๊กโลงเย็น คือ ๑ อานิสงฆ์เหมือน ทุกครั้งที่  อานิสงฆ์การเผาศพ

ที่สำคัญ คือ ทุกครั้งที่เสียบปลั๊กโลงเย็น คือ ๑ อานิสงฆ์เหมือน ทุกครั้งที่อานิสงฆ์การวัตตาสูตร และ อาจมีอานิสงฆ์อื่นๆ รวมอยู่ด้วยอีกมากมาย